راه اندازی سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن(منام) در شهرهای بوشهر، بابل و شهرقدس
با انعقاد قرارداد مابین شرکت ساعی و شهرداری شهرهای بوشهر، بابل و شهرقدس سامانه مدیریت و نامگذاری معابر و اماکن (Monam) در این شهرها پیاده سازی و راه اندازی خواهد شد.
با راه اندازی سامانه منام، نه تنها مدیریت اطلاعات معابر شهر سریعتر و سامان یافته تر انجام خواهد شد بلکه مشارکت شهروندان در این زمینه نیز بیشتر و موثر تر خواهد شد.