با انعقاد قرارداد مابین شرکت ساعی و شهرداری نجف آباد ، سامانه مدیریت و نامگذاری معابر و اماکن (Monam) در این شهر پیاده سازی و راه اندازی شد.

شهرداری نجف آباد مدتها با مشکل معابر بدون نام و تکراری روبه رو بود که هم اکنون با راه اندازی سامانه منام، نه تنها مدیریت معابر شهر سریعتر و سامان یافته تر انجام خواهد شد بلکه مشارکت شهروندان در این زمینه نیز بیشتر و موثر تر خواهد شد.