نامگذاری معابر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران راه اندازی مکانیزم نظرسنجی اینترنتی در خصوص نامگذاری معابر، کوچه و خیابان های پایتخت را پیشنهاد داد.

محمدجواد حق شناس در این نشست با بیان اینکه ثبت نامگذاری ها باید با رویکرد علمی و پژوهشی باشد، گفت: افراد جامعه مهمترین ذی نفعان در این باره هستند. در مقطعی نظام اداری و حاکمیت کشور در این مورد اعمال نظر داشت اما بخش دیگر جامعه سیاست های خاص خود را داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از درخواست ها در سازمان ثبت احوال تغییر نام است، تصریح کرد: در این میان می توان به نامگذاری کودکان اشاره کنیم. امروزه ارزش های ما، ارزش های مورد نظر کودکان 20 سال پیش نیست؛ چراکه نام شناسنامه ای که برای فرد انتخاب می شود بعد از مدتی آن فرد نام دیگری را برای خود بر می گزیند.

وی با بیان اینکه محدودیت ها در تغییر نام میادین و گذرها با موجی از حساسیت ها روبرو می شود، تصریح کرد: به همین منظور کمیته نامگذاری شورای شهر از سال 1388 شکل گرفت و تاکنون 4 هزار مورد نامگذاری را تجربه کرده است به طریقی که تاکنون سالانه 250 تا 300 نام برای شهر تهران انتخاب شده است.

حق شناس با اشاره به نسبت نامگذاری ها به حافظه جمعی شهروندان پایتخت، گفت: رضایت اهالی کوچه و خیابان باید مورد توجه قرارگرفته شود از سوی دیگر باید از تغییر نام ها در شورای شهر نیز پرهیز کنیم.

وی با بیان اینکه باید نامگذاری ها را در اماکن تازه تاسیس همچون ایستگاه های مترو در دستور کار قرار دهیم، گفت: تقویت حافظه جمعی شهروندان و لزوم تغییر در آئین نامه ها از دیگر مواردی است که کمیته های مناطق، سازمان ها و شرکت ها باید آن را رعایت کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه طی 10 ماه گذشته کمیته نامگذاری شورا در خصوص نامگذاری معابر 50 مصوبه داشته است، اذعان کرد: بیش از 20 مورد از این مصوبات در صف انتظار شورا قرار دارد و این در حالی است که توجه به رضایتمندی شهروندان در این دوره از شورای شهر مدنظر ما قرار دارد.

حق شناس با اشاره به راه اندازی مکانیزم نظرسنجی اینترنتی در خصوص نامگذاری معابر، کوچه و خیابان های پایتخت، اظهار کرد: این موضوع پیشنهادی است که در این باره می توان با کمک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران آن را به مرحله اجرا بگذاریم.

آشنایی با سامانه مدیریت نامگذاری معابر(منام)