الکامپ 2019
الکامپ 2019

حضور شرکت مدرن اندیشان ساعی در بیست و پنجم نمایگاه الکامپ 2019 

تاریخ 27 لغایت 30 تیر ماه 

محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن 35 غرفه 370 

منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم