شهرداری قم به جمع مشتریان شرکت ساعی پیوست

شهرداری قم به جمع مشتریان شرکت ساعی پیوست

قرارداد پیاده سازی و استقرارسامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری (منام) با شهرداری قم منعقد گردید. از آنجاییکه امروزه کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، رو به گسترش می باشد، لذا شرکت ساعی در سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری، از قابلیت های GIS به منظور کارآمدتر و جذاب تر نمودن مجموعه فرآیندها و گردشکار کمیسیون ها و شوراهای نامگذاری معابر و همچنین پیاده سازی انواع تحلیل های مکانی، استفاده نموده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.