مشاوره و استقرار

در ساعی اعضای تیم استقرار و پیاده‌سازی به گونه ای چیدمان می شوند که در عین جوانی و بهره مندی از انرژی لازم جهت اجرای پروژه ها ، دارای سابقه مرتبط با نوع کسب و کار مشتری نیز باشند.ارایه مشاوره متناسب با نوع کسب و کار

رویکرد اصلی ساعی در این بخش، ارائه مفاهیم پایه‌ای برای درک و نشانه‌گذاری مسیر پیاده‌سازی سامانه ها در راستای تداوم کسب و کار سازمان و افزایش کیفیت کاری بهره‌برداران سازمان می باشد. این استاندارد سازی و مدون‌سازی روش اجرای پیاده‌سازی و استقرار سامانه ها، سازمان را قادر می سازد تا با روشی یکپارچه و از پیش تعیین شده، قابلیت حرکت گام به گام و همسو با تیم استقرار وپیاده‌سازی فراگستر را داشته و امکان ارزیابی کیفیت و کمیت کار در هر زمان از پروژه میسر و با کمترین انحراف در دسترس باشد. انتظار می رود که بدون توجه به نوع، اندازه و طبیعت کسب وکار، درتمامی سازمان ها، تدوین روش اجرایی سیر پیاده‌سازی و استقرار سامانه های نرم‌افزاریساعی مورد استقبال ذینفعان پروژه قرار گیرد.


 

تدوین روش اجرایی پیاده‌سازی و استقرار

تناسب با هر پروژه پیاده‌سازی و استقرار با بررسی حدود و ویژگی های پروژه توسط مدیر واحد پیاده‌سازی و استقرار، تیم پروژه متشکل از اعضای واحد پیاده‌سازی و استقرارساعی به همراه پرسنل معرفی شده از سوی کارفرما تشکیل می گردند. از وظایف این تیم ضمن برنامه‌ریزی جهت استقرار نرم‌افزارها در بهینه‌ترین حالت ممکن، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تهیه ساختار تفکیک کار
کنترل زمانبندی پروژه
تامین و اختصاص نیروی انسانی لازم
تهیه و ارایه گزارشات مدون درقالب از پیش طراحی شده به ذینفعان پروژهتشکیل تیم پروژه استقرار

در فاز توسعه و استقرار سامانه ها، تیم پروژه پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار، در قالب زمانبندی معین اقدامات ذیل راانجام خواهند داد:
نصب نرم‌افزارها به یکی از روش های ( دسترسی ازراه دور، حضور درمحل سازمان، دریافت وپیکربندی سرور)
گردآوری اطلاعات پایه سازمان بر مبنای شاخص‌های تعیین شده برای راه‌انداری هر نرم‌افزار
ارایه مشاوره‌هایی درخصوص راه‌اندازی بهینه سامانه ها با توجه به تجربیات قبلی پرسنل واحد پشتیبانیساعی
ارایه آموزش های مدون سامانه ها به پرسنل ذینفع هرسامانه و رفع ابهامات کاربری
تشکیل دوره‌های بازآموزی جهت رفع اشکالات احتمالی کاربران


پیاده‌سازی و استقرار سیستم

دراین فاز از خدمات پیاده‌سازی واستقرار، سامانه های نصب شده، درفرآیند پشتیبانی مداومساعی قرار گرفته و ابهامات واشکالات کاربران درکوتاهترین زمان ممکن مرتفع می گردد. گفتنی است سامانه ها وسرورها به گونه‌ای درسازمان راه‌اندازی می شوند که حتی برای لحظه‌ای امکان بهره‌برداری از آنها متوقف نشود. همچنین باتوجه به زیربار رفتن نرم‌افزارها، یکبار دیگر نقاط حساس سامانه ها مانند کیفیت گزارشات، صحت دسترسی ها و امنیت اطلاعات، مورد بررسی نهایی قرار می گیرد.

استقرار نهایی و عملیاتی نمودن سامانه

در نهایت تیم قدرتمند و مجرب ساعی محصول را در زمینه ی مناسب برای مشتری و کاربران عزیز مستقر کرده و شروع به راه اندازی آن سیستم(سیستم های اطلاعاتی مکانمند) می نماید.

پشتیبانی ساعی
پیشتیبانی ساعی همیشه با شما