مدرن اندیشان ساعی

ایران ، اصفهان، خیابان تله کابین صفه ، شهرک علمی تحقیقاتی صفه ، شرکت مدرن اندیشان ساعی

پروژه ها

سامانه هوش تجاری مکان محور بانک ملی

سامانه هوش تجاری مکان محور بانک ملی

سامانه نام گذاری معابر(منام)-شهرداری اصفهان

سامانه نام گذاری معابر(منام)-شهرداری اصفهان

سامانه مدیریت نام گذاری معابر(منام)-شهرداری بابل

سامانه مدیریت نام گذاری معابر(منام)-شهرداری بابل

سامانه مدیریت و نام گذاری معابر(منام)-شهرداری تهران

سامانه مدیریت و نام گذاری معابر(منام)-شهرداری تهران

سامانه مدیریت نام گذاری معابر(منام)-شهرداری بوشهر

سامانه مدیریت نام گذاری معابر(منام)-شهرداری بوشهر

سامانه نام گذاری معابر(منام)-شهرداری ساوه

سامانه نام گذاری معابر(منام)-شهرداری ساوه