مدرن اندیشان ساعی

مدرن اندیشان ساعی
031-33931418

info@saeegeo.com
فکس : 02171057602

ایران - اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - ساختمان ابوریحان - واحد ۲۱۶ کد پستی ۸۴۱۵۶۸۲۱۰۲

gis در تحلیل جرم کاربرد دارد

GIS در تحلیل جرم کاربرد دارد

تحلیل سریع آماره های جرم و تهیه نقشه های مربوطه
شناسایی سریع میزان تراکم ارتکاب جرم در یک منطقه خاص
شناسایی تغییرات جرائم در یک نقطه بحرانی در یک محدوده زمانی مشخص
تحلیل عوامل وابسته با جنایتهای گروهی مرتبط
دریافت اطلاعات جرم ازطریق اعمال عملیات پرسشگری فعال
شناسایی تقاطعها و نقاط مستعد جرم خیز
پیش بینی و برآورد احتمال وقوع جرم
تولید نقشه های جغرافیائی وقوع جرم
مقایسه داده های جرم با اطلاعات مردمی
تحلیل تراکم جرائم ویژه مانند: توزیع مواد مخدر و سرقت مسلحانه
دسترسی و پردازش انواع داده های تولیدشده توسط سازمانهای متعدد
مانیتورینگ بهنگام محل وقوع جرم
نگهداری سوابق و مدارک جرائم به صورت رقومی
تولید خروجیهای کاغذی از تحلیل فرآیندهای جرم و بزهکاری

بیشتر بخوانید...