سامانه اطلاعات جغرافیایی

کاربرد سامانه ی اطلاعات جغرافيايی(GIS) در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری

کاربرد سامانه ی اطلاعات جغرافيايي (GIS) در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری

مقدمه
 براي نخستين بار در اواسط دهه ی 1960 در ايالات متحده کار بر روي اولين سامانه ی اطلاعات جغرافيايی آغاز شد. در اين سامانه، عکس هاي هوايي، اطلاعات کشاورزی، جنگل داري، خاک، زمين شناسی و نقشه های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه ي 1970 با پيشرفت علم و امکان دسترسي به فناوري هاي رايانه اي و فناوري هاي لازم براي کار با داده هاي مکاني، سامانه ي اطلاعات جغرافيايي يا GIS، براي فراهم آوردن قدرت تجزيه و تحليل حجم هاي بزرگ داده هاي جغرافيايي شکل گرفت. در دهه های اخير به سبب گسترش فناوري های رايانه ای، سامانه های اطلاعات جغرافيايی امکان نگه داری به روز داده های زمين- مرجع، و نيز امکان ترکيب مجموعه داده های مختلف را به طور موثر فراهم ساخته اند. امروزه GIS برای تحقق و بررسی های علمی، مديريت منابع و ذخاير و همچنين برنامه ريزی های توسعه اي به کار گرفته می شود. اهميت کاربرد اطلاعات در مديريت شهری و اجراي طرح ها و قوانين و همچنين در برخورد با بحران هاي سياسی، اجتماعی و طبيعی بر کسی پوشيده نيست، اما در اين رهگذر، وجود يک سامانه ی منطقی، از ملزومات اوليه ی اين کاربرد است؛ چرا که بايد سامانه ای وجود داشته باشد تا بتوان در قالب آن به سامان دهی و تعيين روش های دريافت، پردازش و ارائه ی اطلاعات پرداخت؛ سامانه اي که بتوان در آن حدود فعاليت های شهری، ميزان و نوع اطلاعات مورد نياز، چگونگي ذخيره و نگه داری، نحوه ی پردازش ها و از همه مهم تر چگونگي ارتباط کاربران با اطلاعات و استفاده از آن ها را مشخص نمود.

چکيده
 سامانه هاي اطلاعات جغرافيايی درايران دانشي نو به شمار می آيند که کاربرد آن ها هنوز در کشور ما چندان گسترش نيافته است. رشد روز افزون شهرنشينی و نيز افزايش چشم گير فعاليت ها در زمينه ی آمايش محيط (چه محيط های شهری و چه محيط های طبيعی) ما را وادار مي کند با اين دانش آشنا شويم و بيش تر درآن سرمايه گذاري کنيم. گستره ي خدمات سامانه ی اطلاعات جغرافيايی (GIS) در محيط های شهری نشان مي دهد که اين سامانه ها در شهرنشينی آينده، نقش بسيار مهمی ايفا خواهند نمود. نقش GIS در تمام زمينه ها به ويژه مديريت شهري روز به روز نمايان تر می شود. از طيف گسترده ي کاربردهای سامانه ی اطلاعات شهری می توان به اين موارد اشاره نمود: مميزی ماليات، مديريت شبکه ی آب رساني و تشخيص ترکيدگی لوله ها، استفاده ي بهينه از توزيع نيروي انساني در سازمان دهي نيروي انتظامي و ديگر نهادها، طراحي شبکه ارتباطي و مديريت بحران، تنظيم سلسله مراتب شبکه ي دسترسي ها به ويژه جداسازي معابر ويژه ي عابرين پياده، کنترل کيفيت آب از ديدگاه بهداشت، يافتن آسان ترين و سريع ترين راه و مسير در موارد کمک رساني اضطراري توسط پليس، پيش بيني مسيرانتشار آتش در آتش سوزي هاي بزرگ، تعيين بهترين و اقتصادي ترين مسير عبور لوله هاي آب، نفت يا گاز، و طراحي مراکز توزيع و فروش با توجه به توزيع و تراکم جمعيت. اين مقاله سعي دارد ضمن معرفي سامانه ي اطلاعات جغرافيايي، کاربردها و قابليت هاي آن را در مديريت شهري نشان دهد.
کليد واژه ها: سامانه ي اطلاعات جغرافيايي، مديريت شهري، شهرنشيني، آمايش محيط.

مفاهيم و تعاريف
 GIS چيست؟
سامانه ی اطلاعات جغرافيايی (Geographic Information System) يا GIS يک سامانه ی رايانه ای براي مديريت و تجزيه وتحليل اطلاعات مکانی است که قابليت جمع آوری، ذخيره، تجزيه و تحليل و نمايش اطلاعات جغرافيايی (مکانی) را دارد. داده ها در يک سامانه ی اطلاعات جغرافيايی بر اساس موقعيتشان نشان داده می شوند. فناوری GIS با جمع آوری و تلفيق اطلاعات پايگاه داده های معمولی، به وسيله ی تصوير سازي و استفاده از آناليزهای جغرافيايی، اطلاعاتي را براي تهيه ي نقشه ها فراهم مي سازد. اين اطلاعات به منظور واضح تر جلوه دادن رويدادها، پيش بيني نتايج و تهيه ي نقشه ها به کار گرفته می شوند. در يک سامانه ی اطلاعات جغرافيايی، واژه ي جغرافيايی يا (Geographic) عبارت است از موقعيت موضوع های داده ها، بر حسب مختصات جغرافيايي (طول و عرض). واژه ي (Information) يا اطلاعات نشان مي دهد که داده ها در GIS راي ارائه ی دانسته هاي مفيد نه تنها به صورت نقشه ها و تصاوير رنگي، بلکه به صورت گرافيک هاي آماري، جداول و پاسخ هاي نمايشي متنوعي به منظور جستجوهاي عملي سازمان دهي مي شوند. واژه ي System يا سامانه نشان دهنده ي اين است که GIS از چندين قسمت متصل و وابسته به يکديگر براي کارکردهای گوناگون، ساخته شده است.

مؤلفه های GIS
 يک سامانه ی GIS شامل يک بسته ی رايانه ای (سخت افزار و نرم افزار) از برنامه های رايانه ای با يک واسطه ی کاربر است که دست يابی به عمليات و اهداف ويژه ای را فراهم می سازد. مؤلفه های چنين سامانه ای به ترتيب عبارت اند از: کاربران، سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات و روش ها.
1- کاربر (user): مهارت در انتخاب و استفاده از ابزارها در يک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي و شناخت کافي از اطلاعات مورد استفاده، يکي از موارد اساسي براي موفقيت در استفاده از فناوري GIS و از وظايف يک کاربر است.
2- سخت افزارها (Hardwares): امروزه شبکه هاي GIS تعدادي XStation, WorkStation رايانه ي شخصي، چاپ گر و پلاتر را شامل مي شوند که در مجموع معرف مؤلفه ي سخت افزار يک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي هستند.
3- نرم افزارها (Softwares): به منظور استفاده ی بهتر از يک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي، استفاده از نرم افزارهاي به روز و توانمند توصيه مي شود.
4- داده ها (Datas): قلب هر سامانه ي اطلاعات جغرافيايي پايگاه هاي اطلاعاتي داده هاي آن است. دراين پايگاه ها به پرسش هايي از قبيل چه شکلي است؟ کجاست؟ و چگونه به ديگر اشکال مرتبط مي شود، پاسخ داده مي شود.
5- روش ها (Methods): شيوه هاي صحيح به کارگيري اطلاعات در جهت رسيدن به اهداف ويژه در يک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي از مهم ترين مؤلفه هاي آن است.

مدل های داده های مکانی
 سامانه ي اطلاعات جغرافيايي و رايانه ها را نمي توان به طور مستقيم براي جهان واقعي به کار برد، زيرا رايانه ها بر اساس اعداد و کاراکترهايي که در درون خود به صورت اعداد دو رقمي جهان واقعي در يک سامانه ي رايانه اي بايد به شکل نمادين عرضه شوند. پس ابتدا بايد مرحله ي جمع آوري داده ها انجام گيرد و سپس فرايند فشرده سازي گستره ي زمين شناسي، ساختار خواص ژئوفيزيکي يا هر ويژگي ديگري از سطح زمين که اطلاعات آن گردآوري شده بود، به شکل قابل دست يابي از رايانه با استفاده از مدل هاي نمادين صورت گيرد.
هر نقشه ي زمين شناسي يک مدل نمادين است، زيرا گستره ي ساده شده ي قسمتي از جهان واقعي است که از زاويه ي ديد زمين شناسي صحرايي مشاهده شده است. مؤلفه هاي مدل ياد شده، عوارض مکاني هستند که به تقريب از موجوديت هاي مستقل جهان واقعي، توسط نمادهاي گرافيکي بر روي نقشه عرضه مي شوند. تمام مدل هاي داده هاي مکاني از عوارض مکاني جداگانه نظير نقاط، خطوط، نواحي، حجم ها و سطوح تشکيل مي شوند اين عوارض مکاني هستند خصوصياتي که هم مکاني و هم غير مکاني هستند، مشخص مي گردند (توصيف رقومي عوارض و خصوصيات آن ها مجموعه هاي داده هاي مکاني را شامل مي شود).

ورودی و خروجی داده ها:
 براي اين که يک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي مفيد واقع گردد، بايد قادر به دريافت و توليد اطلاعات به صورت موثر باشد. توابع ورودي و خروجي داده ها، مفاهيمي هستند که توسط آن ها يک GIS با جهان خارج ارتباط برقرار مي کند. ورودي داده ها عبارت اند از: روند کدگذاري داده ها به شکلي خوانا توسط رايانه، و قرار دادن داده ها در پايگاه اطلاعاتي GIS، داده هايي که در سامانه ي اطلاعات جغرافيايي وارد مي شوند دو نوع هستند: 1- داده هاي مکاني که موقعيت جغرافيايي عوارض را نشان مي دهند (مانند نقاط يا خطوطي که عوارض جغرافيايي مانند خيابان، درياچه و … را نشان مي دهند). انواع داده هاي مکاني عبارت اند از: نقطه، خط، پلي گن. 2- داده هاي توصيفي غير مکاني که به توصيف خصوصيات عوارض مي پردازند، مثل شوري آب درياچه و يا اطلاعاتي مانند اسم يک خيابان. ورود داده ها به يک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي مي تواند به روش هاي ثبت توسط صفحه کليد، هندسه ي مختصات، رقومي کردن دستي، اسکن کردن و وارد کردن فايل هاي رقومي موجود صورت گيرد.
خروجي داده ها روندي است که توسط آن اطلاعات حاصل از GIS به شکلي مناسب جهت استفاده ي کاربر ارائه مي شود. داده ها به يکي از سه فرمت زير خارج مي شوند: 1. Hardcopy (نمايش دائمي، مثل اطلاعات روي يک کاغذ، فيلم عکاسي و موارد مشابه) 2. Softcopy (نمايش روي صفحه ي نمايش رايانه) 3. Electronic (خروجي درفرمت الکترونيکي شامل فايل هاي رايانه اي است).

مراحل ايجاد و برپايی GIS در قالب پروژه
 1- ورودي داده ها (Data Input): مؤلفه ي ورودي داده ها آن ها را از شکل موجودشان به شکلي يا صورتي قابل استفاده در GIS تبديل مي کند. دراين مرحله داده هاي زمين – مرجع که به صورت نقشه هاي کاغذي، جداولي از اطلاعات توصيفي، فايل هاي الکترونيک و اطلاعات توصيفي مربوط به آن ها، عکس هاي هوايي و يا تصاوير ماهواره اي هستند، طبق استانداردهاي مورد نظر، براي دقت خروجي هايي که قرار است تهيه گردند، مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
2- مديريت داده ها (Data Management): اين مرحله شامل توابعي براي ذخيره، نگهداري و بازيابي اطلاعات موجود در پايگاه داده هاست.
3- تجزيه و تحليل و پردازش داده ها (Data Manipulation and Analysis): شامل مجموعه ي فعاليت هايي مي شود که توسط نرم افزارها، سخت افزارها و کاربر، بر روي داده ها به منظور آماده سازي و پردازش آن ها براي مراحل بعد صورت مي گيرد.
4- خروجي داده ها (Data Output): توابع خروجي مورد استفاده بر اساس نيازهاي کاربران تعيين مي شود، لذا داده هاي خروجي به اشکال مختلف از قبيل نقشه، جداول، يا به صورت نوشتارهاي کاغذي (hardcopy) و يا به صورت رقومي (softcopy) ارائه مي گردند.

اهداف يک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي
 هدف نهايي يک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي يا GIS، پشتيباني جهت تصميم گيري هاي پايه گذاري شده بر اساس داده هاي مکاني، و عملکرد اساسي آن کسب اطلاعاتي است که از ترکيب لايه هاي متفاوت داده ها با روش هاي مختلف و با ديدگاه هاي گوناگون به دست مي آيند. اين هدف از طريق فعاليت هايي که بر روي داده هاي مکاني انجام مي گيرند، صورت مي پذيرد. اين فعاليت ها عبارت اند از:
1- جستجو (search): عبارت است از جستجوي مجموعه هايي از داده هاي سازمان يافته از پايگاه داده هاي يک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي.
2- سازمان دهی (organization): در اين سامانه ها ويژگي اصلي براي سازمان دهي داده هاي موجود، موقعيت مکاني آن هاست.
3- تجسم يا به تصوير درآوردن (monitoring): فناوري GIS از توانمندي هاي گرافيکي رايانه ها، براي تجسم استفاده مي نمايد. نمايش اطلاعات به طور معمول با استفاده از صفحه ي نمايش ويدئويي انجام مي شود، اما ساير دستگاه هاي خروجي نظير چاپ گرهاي رنگي نيز براي نمايش نسخه هاي چاپي استفاده مي شوند.
4- ترکيب و تلفيق (integration): بخش ديگري از اين فعاليت ها، تلفيق مجموعه داده هاي مکاني از منابع بسيار گوناگون جهت نمايش، درک و تفسير پديده هاي مکاني است (اين پديده ها هنگامي که داده هاي مکاني به صورت مجزا به کار گرفته مي شوند، قابل رؤيت نيستند).
5- تجزيه و تحليل (analysis): تجزيه و تحليل، فرايند استنباط و دريافت مفهوم داده ها، و به معني تجزيه و تحليل داده هاي مکاني است.
6- پيش بيني (prediction): به طور معمول، هدف از مطالعه و بررسي ها بر روي داده هاي مکاني در يک سامانه ي اطلاعات جغرافيايي، پيش بيني است. در حقيقت يک سامانه ي GIS، توانمندي هاي کاري را براي جمع آوري، ورود، پردازش، تغيير شکل، به تصوير درآوردن، ترکيب، جستجو، تجزيه و تحليل، مدل سازي و خروجي کليه ي داده هاي مکاني بر اساس اهداف مورد نظر فراهم مي سازد.

کاربرد سامانه ی اطلاعات جغرافيايی در مديريت شهري
 شهرها بايد محيطي مطمئن و جذاب براي ساکنان و داراي حداقل مشکلات و هزينه ها و اتلاف وقت و حداکثر بهره برداري از اراضي و محيط زيست طبيعي باشند. قبل از پرداختن به کاربردهاي اين سامانه در حوزه ي شهري، دانستن پاره اي از مشکلات موجود در خصوص به کارگيري اين سامانه ضروري است. اين مشکلات عبارت اند از: افزايش روز افزون حجم اطلاعات در امورشهري، پراکندگي اطلاعات مکان – مرجع درداخل شهرداري و ساير ارگان هاي ذي ربط، عدم وجود اطلاعات مکان – مرجع دقيق، صحيح و به هنگام، عدم هماهنگي مناسب درون و برون سازماني در اخذ و مديريت اطلاعات شهري، عدم وجود استاندارد و سازوکار سيستماتيک اخذ، ذخيره سازي، به هنگام سازي، پردازش، نمايش، کاربرد و تبادل اطلاعات در مجموعه ي شهرداري، عدم وجود يک تفکر سيستمي در اخذ و مديريت اطلاعات مکاني، گسترش بي رويه ي شهرها و تغيير کاربري ها و عدم ثبت و ذخيره سازي به موقع اطلاعات، عدم اطلاع رساني دقيق و سريع در مورد امکانات، مسائل و مشکلات برنامه هاي مديريت شهري عدم توزيع امکانات متناسب با تراکم جمعيت شهري، عدم دسترسي به اطلاعات دقيق به منظور تعيين هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم اجراي يک پروژه، عدم توجه کافي به نيازهاي اساسي و درازمدت استفاده کنندگان، وجود گردش اطلاعاتي نامناسب در شهرداري، آنالوگ بودن بخش اعظم اطلاعات و جدا بودن اطلاعات مکاني و توصيفي در اغلب موارد.

چگونه مي توان مشکلات موجود را حل نمود؟
 براي رفع اين مشکلات بايد نکات ذيل را در نظر گرفت:
الف- تشکيل سامانه اي در قالب مجموعه اي سازمان يافته و منسجم
ب- جمع آوري اطلاعات قابل قبول و پالايش شده
ج- توانايي انجام تحليل هاي مورد نياز کاربران مختلف
د- امکان تحليل، تصحيح، به هنگام رساني و ارائه ي اطلاعات
هـ – امکان فراهم آوردن مقدمات لازم براي انجام امور مطالعاتي، اجرايي، مديريتي و اطلاع رساني

کاربردهای عمومي GIS در شهرداری
 کاربردهاي سامانه ي اطلاعات جغرافيايي در شهرداري بسيار زياد است، بنابراين مهم ترين کاربردها به اختصار ارائه مي گردد.

1- مکان يابي
 * مطالعه ي مراکز موجود (ايستگاه هاي آتش نشاني، مدارس، منابع آب، پارک ها و فضاي سبز و …) و تصميم گيري در رابطه با ايجاد مراکز جديد به منظور توزيع بهينه ي امکانات و خدمات شهري، مکان يابي موقعيت بهينه براي اجراي پروژه هاي پيشنهادي، مطالعه ي پارک ها و فضاي سبز موجود و تصميم گيري در رابطه با ايجاد و توزيع بهينه ي مکان هاي جديد، امروزه در برنامه ريزي هاي شهري و طراحي فضاهاي سبز شهري از جايگاهي ويژه و بسيار مهم برخوردار شده است. لزوم شناسايي محدوده هاي بحراني و ويژه در درون بافت شهر و کانون هاي نابسامان در پهنه ي شهر و حريم استحفاظي آن از ديگر کاربردهاي سامانه ي اطلاعات جغرافيايي است.
* تعيين نزديک ترين ايستگاه آتش نشاني و آمبولانس قابل دسترسي به منظور تأمين امکانات مورد نياز جهت مقابله با بحران و کمينه سازي خسارات.
* تعيين نزديک ترين بيمارستان به محل حادثه: 1- تعيين نزديک ترين مراکز امداد رساني به محل حادثه 2- تعيين بهترين مسير از مرکز امدادرساني به محل حادثه 3- تعيين نزديک ترين بيمارستان به محل حادثه 4- تعيين بهترين مسير از محل حادثه به نزديک ترين بيمارستان

2- تقسيم بندي مجدد مرزهاي مناطق
 تغيير تقسيمات شهري از قبيل تقسيمات مناطق شهرداري، پستي و آماري، در مقاطع مختلف زماني، امکان نمايش تقسيمات مختلف شهري (پست، آب و فاضلاب، شهرداري، …) بر روي يکديگر و بهينه سازي آن ها.

3- مميزي املاک
 تعيين و ارزيابي اطلاعات مربوط به قطعات ملکي از قبيل عرصه و اعيان، مالک، کاربري و ارزش.

4- اطلاع رساني
 تهيه ي نقشه، با توجه به نياز کاربر، پويش و مديريت پارک هاي موجود در هر منطقه شهرداري، ارائه ي اطلاعات مکان – مرجع به اراده ي راهنمايي و رانندگي به منظور مديريت بهينه ي ترافيک و حمل و نقل شهري، امکان ارائه ي پاسخ هاي صحيح و قابل اعتماد در رابطه با نيازها و سئوالات ارباب رجوع، در ارتباط با اطلاعات مکان – مرجع، تعيين موقعيت يک ساختمان با وارد کردن يک قلم اطلاعات توصيفي مربوط به آن، اطلاع رساني عمومي به واحدهاي ارائه کننده ي خدمات شهري، ارائه ي اطلاعات به منظور توسعه و تأسيس مراکز خدمات عمومي مانند: بيمارستان، پارک، کتابخانه، …، ارائه ي اطلاعات مراکز جاذب سفر (تاريخي، مذهبي، ورزشي، فرهنگي)، طبقه بندي خانه هاي استيجاري بر اساس قيمت، مساحت، دسترسي ها، مجاورت ها و …، مشخص نمودن مناطق ممنوعه در ساخت و سازهاي شهري با در نظر گرفتن مسائل اشرافيت و سايه اندازي و … .

معرفي کاربردهاي GIS در حوزه ي شهرسازي و معماري
1- مطالعه و بررسي به کارگيري قوانين، مقررات، ضوابط و دستاوردهاي جديد در زمينه ي شهرسازي و معماري
 تهيه ي طرح ساختاري و راهبردي (جامع) به کمک وزارت مسکن و شهرسازي و شوراي شهر، تهيه ي طرح تفصيلي (موضوعي و موضعي)، مديريت و برنامه ريزي توسعه ي شهري با توجه به امکانات و سياست گذاري هاي مربوطه.

2- تدوين و نظارت بر اجراي مقررات شهرسازي
 تعيين ميزان دست يابي به اهداف طرح تفصيلي (موضوعي و موضعي)، مطابقت طرح تفصيلي (موضوعي و موضعي) با طرح ساختاري و راهبردي (جامع)، مقايسه ي وضع موجود با طرح تفصيلي (موضوعي و موضعي).

3- برنامه ريزي و اجراي طرح هاي شهري
 برآورد هزينه جهت اجراي يک طرح عمراني، با توجه به پارامترهاي مورد نظر، تعويض راه (با توجه به پارامترهاي مختلف از جمله قيمت زمين، نوع کاربري و …، تعيين ارزش زمين هاي مجاور معابر شهري در جهت تعيين استفاده ي بهينه، صدور پروانه، ارائه ي اطلاعات مورد نياز شهروندان در زمينه ي فعاليت هاي صدور پروانه، پايان کار، خلاف ساختمان و … صدور مجوز ساخت واحدهاي فرهنگي، آموزشي، اداري و تجاري، بر اساس اطلاعات موجود در سامانه از قبيل تراکم، متوسط درآمد خانوارها، وضعيت فرهنگي و مذهبي و …

4- مديريت و برنامه ريزي شهري
 توزيع بهينه ي خدمات، تأسيسات و امکانات شهري با توجه به روند توسعه در مناطق مختلف شهري، سياست گذاري در امر زمين، به عنوان مثال با استفاده از نقشه ي اماکن و ساختمان ها، برنامه ريزان و سياست گذاران توسعه شهري، مي توانند توزيع بهينه ي تراکم ساختماني با جمعيت شهري را مورد تجزيه و تحليل کارشناسي قرار دهند. کاربري اراضي توزيع کاربري بهينه درسطح شهر، تعيين مساحت کاربري هاي مختلف (فضاي سبز، …)، ايجاد موازنه در حجم کار مأموران بازديد ساختمان، به هنگام سازي نقشه ها با عکس هاي هوايي و يا تصاوير ماهواره اي و تهيه ي نقشه هاي کاربردي از نقشه ي پايه، شکل شماره ي 3 به هنگام سازي نقشه ها با عکس هاي هوايي را نشان مي دهد.

معرفي کاربردهاي GIS در حوزه ي خدمات شهري
 در حوزه ي خدمات شهري، سامانه ي اطلاعات جغرافيايي قابليت هاي بي شماري دارد که عبارت اند از:
1- سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني
2- سازمان تنظيف و بازيافت مواد
3- سازمان فضای سبز
4- اداره ی سامان دهی معابر
در ادامه ، هريک از اين کاربردها توضيح داده شده اند.

کاربردهای GIS در سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني
 1- تهيه ی نقشه ی تماتيک (موضوعي) و طبقه بندي نواحي شهری بر اساس ضريب خطر الف: يکی از نيازهاي سازمان آتش نشاني، تعيين ضريب خطر براي هر يک از مناطق، محله ها و ساختمان هاي شهر است، به طوري که بتوان براساس آن نسبت به تجهيز و يا توسعه ي ايستگاه هاي آتش نشاني برنامه ريزي نمود.
2- در اختيار داشتن اطلاعات مورد نياز در زمينه ي تجهيزات ايمني موجود در ساختمان ها و مجتمع های مسکونی و تجاری بزرگ.
3- تعيين نزديک ترين ايستگاه آتش نشانی به منظور امداد رسانی در يک محل خاص، با توجه به نوع حادثه و امکانات ايستگاه ها. در مواقع بروز خطر و حوادث غيرمترقبه از قبيل: آتش سوزي، دسترسي به موقع و سريع نيروهاي آتش نشاني به محل يا شخص حادثه ديده، از اهميت بسياري برخوردار است و موجب کاهش صدمات و خسارات مالی و جاني مي شود. هدف، تعيين ايستگاه آتش نشاني است که محل يا شخص حادثه ديده در حوزه ي خدمات آن قرار دارد.

کاربردهای GIS در سازمان تنظيف و بازيافت مواد
 1- تقسيم نواحي خدماتي به نواحي تفکيکي نظافت معابر شهري: سازمان تنظيف و بازيافت مواد، پس از ناحيه بندي شهر به نواحي تفکيکي جمع آوري زباله، در مرحله ي بعد، نيازمند ناحيه بندي شهربه نواحي تفکيکي جمع آوري زباله، به نواحي تفکيکي نظافت معابر است. در اين فعاليت هر ناحيه ي تفکيکي جمع آوري زباله به زير نواحي کوچک تر تقسيم مي شود. هر ناحيه، حيطه اي است که يک يا چند کارگر شهرداري در آن به نظافت و جمع آوري زباله مشغول هستند.
2- تعيين مسير بهينه ي ماشين هاي جمع آوري و حمل زباله: به منظور سامان دهي و مديريت در امر جمع آوري و حمل زباله، به منظور سامان دهي و مديريت در امر جمع آوري حمل زباله، مناطق شهرداري به مناطق کوچک تري تقسيم مي شوند و در هر ناحيه يک ماشين جمع آوري زباله، فعاليت مي کند. به علت تناوبي بودن اين فعاليت که حداقل يک بار در روز صورت مي گيرد، تعيين مسير بهينه جهت جمع آوري و حمله زباله، از نقطه نظر کاهش هزينه و تسريع در عمليات جمع آوري زباله، داراي اهميت بسياري است. سامانه ي GIS با استفاده از قابليت هاي خود و با تجزيه و تحليل اطلاعات، مي تواند با توجه به پارامترهاي مختلف، مسيرهاي بهينه را انتخاب و به عنوان پيشنهاد مطرح نمايد.
3- تعيين مسير ويژه ي بهينه ي جمع آوري زباله: در سازمان تنظيف و بازيافت مواد، به غير از نواحي تفکيکي جمع آوري زباله، پاره اي از ماشين هاي جمع آوري زباله، در مسيرهاي خاصي به جمع آوري زباله هاي آلوده و خطرناک نظير زباله و شيرابه هاي بيمارستان ها و مراکز درماني مي پردازند. توقف گاه هاي مسير ويژه ي جمع آوري زباله، اماکن و ساختمان هايي است که زباله هاي آلوده و خطرناک توليد مي کنند و سازمان بازيافت و تبديل مواد با برقراري مسيرهاي ويژه به جمع آوري زباله هاي آن ها اقدام مي نمايد.

کاربردهای GIS در سازمان فضای سبز
 تعيين محل بهينه جهت احداث پارک و توزيع بهينه ي پارک ها در سطح شهر، مديريت پارک ها و نمايش پلان داخلي پارک ها به همراه گونه هاي گياهي و امکانات و تجهيزات موجود درآن.

کاربردهای GIS در اداره ی سامان دهی معابر
 تراکم و محل استقراردست فروشان، نمايش تراکم و محل استقرار پرسنل شهرداري، و انتخاب بهترين محل، براي برگزاري بازارهاي هفتگي.

معرفي کاربردهای GIS در حوزه ی حمل و نقل و ترافيک
 1- مسيريابي بهينه براي ارائه ي خدمات حمل و نقل و خدمات اضطراري
2- آناليز شبکه به منظور يافتن بهترين مسير
3- مکان يابي بهينه براي ايجاد معابر جديد و ارائه ي امکانات و خدمات حمل و نقل.
4- مديريت بهينه ي حمل و نقل عمومي و ترافيک
5- توسعه ي سامانه هاي GIS پويا، به منظور ناوبري هوشمند وسايل متحرک.

معرفي کاربردهاي GIS در حوزه ي مديريت شهري
 1- مدل سازی و تصميم گيری در امور شهری
2- انجام آناليزهای گوناگون از قبيل ، مسيريابی ها، ايجاد مناطق حائل، هم پوشانی ها و …
3- شناسايی روند و جهات رشد و توسعه ی شهر
4- ارائه ی اطلاعات به منظور توسعه و اطلاع وضعيت جاری و حرکت به سوی ارائه ی بهينه ی خدمات و جلب رضايت شهروندان
5- بازنگری در طرح های توسعه ي خدمات و اصلاح وضعيت جاری و پيش بينی وضعيت آينده در مناطق مختلف شهر
6- ارائه ی اطلاعات مکان – مرجع به ساير ارگان های خدمات شهري به منظور مديريت بهينه ي امور شهر و جلوگيري از تداخل فعاليت ها
7- ايجاد يک زبان مشترک براي پاسخ گويي به استعلامات ارسالي از سوي ساير سازمان هاي خدمات شهري
8- ارائه ي پاسخ هاي صحيح و قابل اعتماد در رابطه با نيازها و سئوالات ارباب رجوع
9- تسريع در تصميم گيري نسبت به واگذاري و يا عدم واگذاري خدمات به متقاضي در يک منطقه ی خاص
10- با در اختيار داشتن نقشه ي پوششي شهر و به کاربردن مدل هاي مناسب مي توان با پردازش اطلاعات داده هاي ارتباطی (خيابان، کوچه، …) ، واحدهاي مسکونی، جمعيت منطقه و … به ارائه ی اطلاعات مربوط به مسير بهينه در زمينه ی خدمات اضطراري و امدادرساني ارگان هاي مختلف پرداخت.
11- ايجاد هماهنگي با ساير ارگان هاي توليد کننده، استفاده کننده و ذخيره کننده ي اطلاعات شهري، براي انجام امور عمرانی، زيست محيطی، تجاري، امنيتي و …

کاربردهاي GIS در حوزه ي فعاليت هاي شهري (محيط زيست)
 امکان شناسايی منابع آلاينده ي محيط زيست در سطح شهر، تعيين بهترين راه حل براي مبارزه با آلودگي هاي موجود، بر اساس اطلاعات ذخيره سازي شده در سامانه ی GIS، و ارائه ی اطلاعات ايران گردي و جهانگردي به گردشگران و شهروندان.

نتيجه گيري
 حجم زياد داده ها و کاربردهاي روز افزون آن ها در انواع برنامه ريزي هاي شهري و منطقه اي از يک سو، و اهميت پويايي و ماهيت تغيير پذيري آن ها در بعضي نظام ها از جمله مسائل شهري از سويي ديگر، ضرورت استفاده از ابزارهاي کمکي الکترونيکي و روش هاي نوين را مطرح ساخته اند. توسعه و تکامل بسيار سريع فناوري رايانه اي در بخش هاي سخت افزار و نرم افزاري آن در دهه هاي اخير، ابتدا امکانات و تسهيلات فني بسياري را در رابطه با پردازش هندسي و گرافيکي داده هاي مرتبط با زمين، مهيا وهمچنين سازمان دهي، مديريت و امکان به کارگيري اطلاعات موضوعي را به طور مجزا فراهم ساخت. تشخيص ضرورت در اختيار داشتن و به کارگيري اين تسهيلات به طور يکپارچه و توأمان در رابطه با داده هاي زميني، منجر به طراحي و ايجاد سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي گرديد. در اين ميان، کاربرد GIS در برنامه ريزي شهري و منطقه اي به اين دليل مورد توجه قرار گرفت که شهرسازي و تصميم گيري نه تنها در مراحل اوليه، بلکه حتي در مرحله ي اجراي برنامه ها و ارزيابي فعاليت هاي عمراني به شدت محتاج اطلاعات به هنگام است. سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي مي توانند نقشي عمده در تأمين و مديريت نيازهاي اطلاعاتي شهرسازي ايفا نمايند. برنامه ريزان شهري و منطقه اي بر اساس معيارها و ضوابط تخصيص خود براي جستجو و شناسايي مناطق، جمعيت ها، کاربري هاي اراضي و شبکه هاي حمل و نقل و زير ساختي خاص از سامانه ي مذکور استفاده مي کنند.

پي نوشت ها :
 

1- کارشناس ارشد مهندسي منابع طبيعي – بيابان زدائي دانشگاه تهران، مدرس مؤسسه ي آموزش عالي نجف آباد و دانشگاه پيام نور زرين شهر .
2- کارشناسي جغرافيايي طبيعي – ژئومورفولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد و مدير طرح مسکن مهر شهرداري فولادشهر.
 منابع:
1- بوت، باب؛ ميچل، اندي، آشنايي با نرم افزار ArcGIS، ترجمه ي اميرعباس نجاري، انتشارات پردازش و برنامه ريزي شهري شهرداري تهران، 1383.
2- مطيعي، همايون، آشنايي با Arc View-GIS و برنامه هاي جنبي، انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، 1384.
3- خمر، غلامعلي، اصول و مباني جغرافيايي شهري، نشر قومس، 1385.
4- کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در جهان مرکز اطلاعات جغرافيايي شهر تهران، 1376.
5- www.ngdir.com
منبع: نشريه دانش نما، شماره 176-178

وب GIS چیست؟ (2)

Web GIS چیست؟

Web GIS چیست؟

با فراگیر شدن استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی، نیاز به استفاده از این سامانه ها در هر مکان احساس می شود. سامانه Web-GIS در حقیقت همان سامانه اطلاعات جغرافیایی می باشد که مبتنی بر Web پیاده سازی شده است. بدین طریق اطلاعات جغرافیایی به همراه انواع قابلیت ها، در هر مکانی برای شما در دسترسی می باشند. با استفاده از Web-GIS، دیگر نیاز نیست که بر روی رایانه کاربر، انواع نرم افزارهای پیچیده و دارای لایسنس را نصب و راه اندازی نمایید. رایانه کاربر تنها کافی است یک مرورگر وب داشته باشد و کاربران می توانند به راحتی با ورود یک آدرس اینترنتی، از مزایای سامانه اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر Web، بهرمند گردند. استفاده از سامانه های مبتنی بر Web می تواند هزینه های نصب، راه اندازی و نگهداری را به طرز چشمگیری کاهش دهد.سامانه اطلاعات جغرافیایی تحت وب، کمک می‌کند تا دسترسی به اطلاعات جغرافیایی و نقشه‌ها را برای اقشار مختلف جامعه به دور از پیچیدگی‌های فنی آسان نماید.

نمایی از یک سامانه اطلاعات جغرافیایی
نمایی از یک سامانه اطلاعات جغرافیایی

این تکنولوژی به ما اجازه دسترسی به منابع عظیمی از داده های مکانی و توصیفی را در کمترین زمان با کمترین هزینه و در هر مکانی برآورده می سازد . با نرم افزارهاي روميزي GIS ، استفاده كننده معمولا نياز دارد كه نرم افزار را بخرد و ياد بگيرد كه چگونه از ابزار عمومي نرم افزارهاي GIS براي بارگذاري داده ها،‌ تغيير، پرسش و پاسخ و ديگر آناليز ها استفاده كند. در حاليكه با استفاده از اينترنت مي توان در يك مرورگر ساده بدون نياز به نصب نرم افزار هاي GIS،‌ با داده ها كار كرد و آناليز توابع مورد نياز را بكار برد. در واقع مي توان گفت WEB GIS از سيستمي متشكل شده است كه در يك طرف آن SERVER و اطلاعات توصيفي و مكاني وجود دارد كه با استفاده از نرم افزار هاي مانند ARC GIS SERVER ارتباط بين SERVER ،‌ ARC GIS و Browser هاي اينترنتي را برقرار مي‌سازد. با اين وجود مي توان گفت در طرف ديگر سيستم WEB GIS كاربران قرار دارند كه با استفاده از Browser هاي اينترنتي ميتوانند به سيستم متصل شوند. در تصویر زیر شمایی از یک سیستم WebGIS به نمایش گذاشته شده است.

وب GIS چیست؟
شمایی از سامانه اطلاعات جغرافیایی تحت وب
رونمایی از سامانه اطلاعات جغرافیایی بومی

رونمایی از سامانه اطلاعات جغرافیایی بومی

رونمایی از سامانه اطلاعات جغرافیایی بومی

در حاشيه بازديد دکتر واعظي وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان؛

از دستاورد شركت‌ ساعی، مستقر در شهركعلمی و تحقیقاتی اصفهان، رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، سامانه اطلاعات جغرافیایی تحت وب، توسط شركت‌ مدرن اندیشان ساعی، مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان طراحي و ساخته شده است. این سامانه که توسط این شرکت دانش بنیان با استفاده از قویترین ابزارهای متن-باز بومی سازی شده است، امکان دسترسی و پردازش اطلاعات جغرافیایی و انواع نقشه ها را بر بسترهای وب و موبایل، فراهم می آورد. از جمله کاربردهای این سامانه می توان به حوزه های مدیریت شهری، مدیریت تاسیسات و گردشگری اشاره نمود که شرکت ساعی تاکنون توانسه چندین محصول کاربردی در این حوزه را عملیاتی سازی نماید.

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

مزیتهای سیستم های اطلاعات جغرافیایی در دنیای امروز

سیستم های اطلاعات جغرافیایی و مزایای آنها

سیستم های اطلاعات جغرافیایی یک سیستم اطلاعات کامپیوتری است. که به منظور مدیریت، کسب، بازیابی، تحلیل و ذخیره داده های فضایی طراحی شده است. انواع سازمان های ریز و درشت در هر حوزه و صنعتی می توانند از مزایای این نوع سیستم بهره مند شوند. بگونه ای که امرزوه شاهد گرایش و اشتیاق فزاینده ای در خصوص شناخت بهتر ارزش های اقتصادی و استراتژیک این سیستم هستیم. در ادامه بعضی از مزیت های سیستم اطلاعات جغرافیا ارایه می شود:

1-بهبود ارتباطات

GIS با ایجاد نقشه های کامل و سیستمهای مدرن ارتباطی در بهبود ارتباطات نقش پررنگی ایفا کرده است. و باعث تقویت و توسعه ارتباط بین دپارتمان ها، تیم ها، رشته ها، فیلدهای حرفه ای، سازمان ها و عموم مردم شده است.

2-کمک به بهبود تصمیم گیری

GIS باعث بهبود در کیفیت تصمیم گیری ها شده است و توانایی ما در اتخاذ تصمیمات بهتر در زمینه مکان یابی محل را ارتقا بخشیده است. از جمله می توان به نمونه های زیر در ارتباط با نقش GIS در تصمیم گیری اشاره کرد: انتخاب محل ساخت ملک، پهنه بندی، برنامه ریزی، محافظت، انتخاب مسیرها و استخراج منابع طبیعی
امروزه بیش از پیش اهمیت GIS در تصمیم گیری های صحیح درباره مکان یابی مناسب پروژه ها مورد توجه قرار گرفته است.

3-کارایی

GIS باعث بهبود سازوکارهای صرفه جویی هزینه و افزایش کارایی در نتیجه صرفه جویی در نیروی کار حاصل از اتوماسیون و یا بهبود گردش کاری شده است. استفاده از GIS در عملیات لوجستیک(پشتیبانی) باعث افزایش و بهبود چشمگیر کارایی شده است. همچنین با اجرای GIS می توان کارایی خدمات مشتری را از طریق کاهش دادن دفعات مراجعه حضوری به یک محل و کاهش قرار ملاقات های مکرر تا حد زیادی افزایش داد.

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

4-مدیریت اطلاعات

استفاده از GIS با عث سهولت در کار کردن ،جمع آوری و توزیع اطلاعات شده است. تا آنجا که دولت و بسیاری از شرکت های بزرگ از محصولات مبتنی بر GIS برای اطلاع رسانی و تشریک داده ها استفاده می کنند. در واقع این محصولات نوعی چارچوب جهت ایجاد یک برنامه عملی ،شناخت این برنامه و استفاده از این محصولات را فراهم می کند. امروزه GIS به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کسب و کار مهم در حیطه سیستم های اطلاعاتی است. و شیوه سازمان در مدیریت دارایی های خود، خدمت رسانی به مشتریان، تصمیم گیری و ایجاد ارتباط را متحول کرده است. در نتیجه دارایی ها و منابع این سازمان ها در قالب یک سیستم اطلاعاتی Enterprise با هدف پشتیبانی از تصمیم گیری های روزانه مدیریتی اداره می شود. و چارچوبی وسیع تر برای مدیریت منابع و دارایی ها فراهم می شود.

5-بهبود خدمات

GIS باعث بهبود در خدمات شده است و در چندین نوع خدماتی که قبلا بواسطه مدیریت ناصحیح انسانی طعم شکست را چشیده بود تحول انقلابی ایجاد کرده است.برای نمونه، با استفاده از GIS تحویل بسته های پستی به منازل تا حد زیادی بهبود یافته است.خدمات مراقبت های بهداشتی نیز تا حدزیادی تقویت شده است .همچنین امروزه رانندگان آمبولانس به آسانی می توانند با استفاده از سیستم های نقشه یابی GIS سریع ترین و آسان ترین مسیر را برای انتقال بیمار به بیمارستان پیدا کنند.GIS باعث پیشرفت و ارتقای سیستم ناوبری در خودرو و در نتیجه آسان تر شدن کار و ارتقای کیفیت خدمات شده است.

6-بازاریابی

GIS باعث ارتقای بازاریابی شده است. در حقیقت ترکیب کردن جغرافی با برنامه ریزی امکان پاسخگویی سازمان هم به مشتریان و هم نیازهای بازار را فراهم کرده است. GIS مورد استفاده در ژئو مارکتینگ به سازمان ها این امکان را میدهد تا مشتریان موجود را دسته بندی و فهرست بندی کرده و در نتیجه احتمال جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود را افزایش دهند که این فرصت هایی جدید برای بهبود امتیاز رقابتی در دنیای اقتصاد آشفته امروز فراهم می کند.

7-آموزش

GIS سطح کیفی آموزش را ارتقا داده است و جوامع آموزشی را به ابزارهایی برای شناخت عمیقتر جهان پیرامون خود از طریق تحلیل داده های زمینی-فضایی مجهز کرده است.دانشجویان و اساتید می توانند داده هایی که به شیوه های مختلف جمع آوری شده است را برای ارایه نظریه های جدید و دانش افزایی خود یکپارچه و ارزیابی کنند.این امر مهم دانشجویان در حوزه های مختلف مانند علوم، کسب و کار و یا دولتی را برای وارد شدن به بازار کار در قرن بیست و یکم آماده می کند.موسسات آموزشی مانند کتابخانه ها،موزه ها،و دانشگاه ها امروزه از GIS به منظور مدیریت کردن منابع، امکانات و تحقیقات پیشرفه استفاده می کنند.

8-تهیه تقشه

GIS باعث شده است تا تهیه نقشه آسانتر شود.GIS ابزاری بسیار مهم برای تهیه نقشه های توپوگرافیک،هوایی ، دریایی و نقشه های نمودار محسوب می شود.این سیستم میتواند داده های خاص و نقشه های موردنیاز سازمان ها را مدیریت و تهیه کندو GIS به آنها فرصتی برای جمع آوری،مدیریت، تولید و ارایه موثر داده ها ارایه می دهد.

9-بهبود اطلاع رسانی در زمان وقوع بحران

بزرگترین مزیت GIS نقش آن در بهبود اطلاع رسانی است که در نتیجه آن مهار و مدیریت بحران ها تا حد زیادی بهبود و ارتقا یافته است بگونه ای که دیگر امروزه عملیات نجات با مشکل اطلاع رسانی مواجه نیست .فناوری نقشه برداری GIS نیز در محقق شدن این مهم نقش مهمی داشته است.تیم های جستجو و نجات با مرکز عملیات می توانند ارتباطی با کیفیت برقرار کنند.

10-مدیریت منابع طبیعی

همیشه شرکت ها و ارگان های ذی ربط در زمینه مدیریت اطلاعات و به روز کردن آمار مربوط به منابع معدنی در کشور به علت عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص مکان این معادن و نحوه مدیریت آن با مشکلات عدیده ای مواجه بودند.اما با معرفی GIS و قابلیت سنجش از راه دور این مشکلات حل شده است.GIS به مکان یابی دقیق منابع معدنی وتعیین کمیت آن کمک می کند.این اطلاعات به برنامه ریزی و مدیریت صحیح منجر می شود.

 

سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری قدرتمند برای حل مشکلات زیادی به کار گرفته شده است.قطعا با افزایش استفاده از این سیستم در کاربردهای مختلف توسط متخصصین،شاهد مزیت های بیشتر آن در آینده از جمله ارتباط بهتر بین بخش های دولت،سیستم حمل ونقل،بخش های بهداشتی،و ارتباط بهتر مدیران با جوامع دریافت کننده خدمات خواهیم بود که این در واقع بهترین نوع ارتباط است.

GIS در خدمت حمل و نقل و ترافیک

GIS در خدمت حمل و نقل و ترافیک

GIS در خدمت حمل و نقل و ترافیک

همراه با استفاده از نرم افزارهای هوشمند و گوشی های اسمارت فون که امروزه بسیاری از شهروندان، خرد تا کلان، آن را در اختیار دارند، مدیران شهری نیز برای کنترل و نظارت دقیق تر بر وضعیت ترافیکی شهر خصوصا کلان شهرها، از ابزارها و فناوری های نوین بهره می برند. شاید امروز کمتر کسی باشد که نام GIS و GPS را نشنیده باشد اما تنها شنیدن نام آن کافی نیست بلکه به عنوان یک شهروند جامعه امروز، باید اطلاعات بیشتری از این تکنولوژی هایی که امروزه در خدمت مدیریت شهری و حمل و نقل و ترافیک هستند، داشته باشیم.

GIS و کنترل هوشمند ترافیک
دهه ۱۹۷۰ میلادی را که همزمان با ظهور اینترنت در آمریکاست، می توان سرآغازی برای کنترل هوشمند ترافیک دانست. از آن زمان تا کنون و با پیشرفت تکنولوژی ها، دو سیستم GIS و GPS نقش اساسی در تعیین موقعیت اطلاع رسانی و مدیریت حمل و نقل و کنترل ترافیک ایفا کرده اند و در جهت تسهیل و تسریع بسیاری از مشکلات در این حوزه بسیار مدد رسانده اند.
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی یا به تعبیر دیگر، سامانه اطلاعات مکانی (Geographic Information System) که به اختصار GIS نامیده می شود، در دهه ۱۹۸۰ گسترش فوق العاده ای یافته است به طوری که در کشورهای پیشرفته، اکثر دانشگاه ها، سازمان های تجاری و دولت ها از این سیستم برای مقاصد گوناگونی استفاده می کنند. سیستم اطلاعات جغرافیایی را می توان این گونه تعریف کرد: مجموعه سازمان یافته ای از سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری، اطلاعات جغرافیایی و افراد متخصصی است که به منظور کسب، ذخیره، بهنگام سازی، پردازش، تحلیل و ارائه کلیه اشکال اطلاعات جغرافیایی طراحی و ایجاد شده است.
همچنین اساس کار سامانه موقعیت‌یابی جهانی (Global Positioning System) که به اختصار GPS نامیده می شود، تعیین موقعیت است و این کار با دریافت امواج ماهواره¬ های موقعیت‌یاب که در مدارهایی به دور کره زمین در چرخش هستند، انجام می شود.

GIS و مدیریت زمان در ترافیک
سالانه حدود دو میلیارد ساعت از عمر پایتخت نشینان در ترافیک سپری می شود که هزینه این اتلاف وقت چیزی در حدود پانصد میلیارد تومان تخمین زده شده است. ترافیک علاوه بر اتلاف وقت، باعث بر هم خوردن وضعیت محیط زیست شهرها، ایجاد انواع آلودگی ها در سطح شهر و به طور کلی پایین آمدن کیفیت زندگی شهروندان می شود. از این رو استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی می تواند موجب کاهش هدر رفت زمان و نیز تبعات اجتماعی و روانی ناشی از آن شود. استفاده از تکنولوژی GIS در مدیریت شهری در قالب شهر الکترونیک مطرح می شود. هدف از ایجاد سامانه اطلاعات مکانی، برای سامانه حمل و نقل شهری و ترافیک، تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی مرتبط میان «اطلاعات حمل و نقل» (حجم ترافیک، محدودیت سرعت راه ها، محل وقوع تصادفات، ویژگی های هندسی راه، موقعیت تقاطع های چراغ دار و…) است. جی. آی. اس اطلاعات مختلف را به صورت یک لایه روی لایه های دیگر سوار می کند و یک تصویر با اطلاعات مختلف را به صورت تفکیک شده ارائه می‌دهد که این اطلاعات در زمینه های مختلف کاربردهای گسترده‌ای دارند.
مهم ترین بخش این اطلاعات شامل موارد زیر است:
– بررسی مسیرهای خیابان ها و بزرگراه های شلوغ در شهرهای پرجمعیت
– بررسی خطوط مترو و شناسایی ایستگاه های شلوغ آن
– شناسایی تمام مسیرهای پررفت و آمد
– شناسایی مسیرهای خلوت برای ساماندهی وضعیت حمل و نقل و ترافیک

زمان بندی چراغ های راهنما
با ایجاد ارتباط همزمان میان سیستم های هوشمند شمارش وسایل نقلیه در تقاطع ها با پایگاه اطلاعات GIS که ارائه دهنده اطلاعات وضعیت هندسی راه ها مانند فاصله تقاطع ها و عرض راه هاست، می توان زمان بندی همزمان چراغ‌های راهنمایی تقاطع ها را به بهترین وجه انجام داد.
محاسبه زمان تاخیر در تقاطع های چراغ‌دار که خود از مهم‌ترین ارکان سامانه حمل و نقل و ترافیک شهری محسوب می شود، در مطالعات ترافیک از جایگاه خاصی برخوردار است. بنابراین با استفاده از قابلیت های GIS می توان به محاسبه زمان تاخیر در تقاطع های چراغ دار و کاهش حجم ترافیک پرداخت.

gis در تحلیل جرم کاربرد دارد

GIS در تحلیل جرم کاربرد دارد

gis در تحلیل جرم کاربرد دارد

جرم پدیده ای است انسانی، بنابراین پراکندگی مکانی آن نیز اتفاقی نمیباشد. شناخت شیوه ها و نحوه تحلیل پدیده جرم دارای اهمیت خاصی میباشد، زیرا به تشخیص الگوهای جغرافیایی مرتبط کمک میکند. تحلیل جرم و عوامل مرتبط با آن نظیر: جمعیت شناختی، اسکان، درآمد یا شرایط اجتماعی میتواند به درک و تشخیص ارتباط بین جرم و مکان وقوع آن بر اساس مقایسه موقعیتها کمک کند. تحلیل جرم به عنوان بررسی “فرآیند منسجم هدایت شده و اخذ اطلاعات بهنگام مرتبط با الگوها و روشهای جرم به منظور پیشگیری و جلوگیری از فعالیتهای مجرمانه از طریق افزایش درک موقعیتها و تحلیل اصولی وضعیت های ارتکاب جرم” تعریف میگردد.

امروزه با گسترده و پیچیده شدن جوامع، موضوع امنیت ابعاد گسترده و پیچیدهای به خود گرفته است. از این رو، موضوع امنیت مردم در شهرها نگاه دقیق و همه جانبهای را می طلبد تا بهتوان با درک دقیق و کشف ارتباطات پنهان به درستی اعمال ، قانون نمود. در این میان GIS میتواند به عنوان یک سیستم پشتیبان قدرتمند از مراحل شناخت تا تجزیه تحلیل و تصمیم- گیری در زمینه مدیریت ارتکاب جرم و افزایش ضریب امنیت در جوامع به کارگرفته شود. در بین مسائل مختلف، امنیت جایگاه ویژهای در زندگی شهری دارد، چرا که از نیازهای اساسی انسان محسوب گردیده و نحوهء پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در مدیریت بهینه جامعه دارد. GIS از طریق تحلیل معیارهایی که در ظاهر ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند به مامورین انتظامی کمک میکند تا مکانهای بالقوه جرم خیز را، بهصورت نقشه و به شکل طبقه بندی شده شناسایی نمایند. کاربردهای GIS هنگامی که با GPS ترکیب شود، پیگیری تغییر مکان مجرمین، محل رخداد جرم و شناخت سایر پارامترهای مرتبط را آسان مینماید. با استفاده از GIS میتوان نسبت به کنترل، مدیریت و توزیع نیروهای پلیس در سطح محدوده های جغرافیائی خاص اقدام کرد. ضمنا، ایجاد پایگاه های اطلاعات جرم و تولید نقشه های جرم (Crime Mapping) باعث ایجاد تعامل ویژه ای بین نیروهای انتظامی و مردم میشود. مزایای اصلی کاربرد GIS در تحلیل جرم را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود:

 • تحلیل سریع آماره های جرم و تهیه نقشه های مربوطه،
 • شناسایی سریع میزان تراکم ارتکاب جرم در یک منطقه خاص،
 • شناسایی تغییرات جرائم در یک نقطه بحرانی در یک محدوده زمانی مشخص،
 • تحلیل عوامل وابسته با جنایتهای گروهی مرتبط،
 • دریافت اطلاعات جرم ازطریق اعمال عملیات پرسشگری فعال،
 • شناسایی تقاطعها و نقاط مستعد جرم خیز،
 • پیش بینی و برآورد احتمال وقوع جرم،
 • تولید نقشه های جغرافیائی وقوع جرم،
 • مقایسه داده های جرم با اطلاعات مردمی،
 • تحلیل تراکم جرائم ویژه مانند: توزیع مواد مخدر و سرقت مسلحانه،
 • دسترسی و پردازش انواع داده های تولیدشده توسط سازمانهای متعدد،
 • مانیتورینگ بهنگام محل وقوع جرم،
 • نگهداری سوابق و مدارک جرائم به صورت رقومی،
 • تولید خروجیهای کاغذی از تحلیل فرآیندهای جرم و بزهکاری،
 • امکان استفاده از شبکه های محلی گسترده،
 • ارزیابی عملکرد ایستگاه های پلیسو مجریان قانون (Interactive Crime Analysis Solution)
gis در تحلیل جرم کاربرد دارد

ثابت شده است که پیشگیری از جرم و تلاش برای کاهش آن با افزودن به تعداد نیروهای پلیس و توسعه تشکیلات قضایی و دادگستری، وضع قوانین محدودکننده، اعمال مجازاتهای شدید و اتخاذ تدابیر امنیتی چندان ثمربخش نیست. به همین جهت، امروزه درسطح جهان گرایش قابل توجهی به بررسیهای علمی پیرامون جرم و جنایت و مجموعه شرایط و اوضاع و احوال مؤثر در کجرویهای اجتماعی طرح شده است. به ویژه، طی چند سال اخیر، علاقه فزآیندها به آسیب شناسی مکانی-زمانی بروز انواع ناهنجاریهای شهری در محیط GIS مد نظر بوده است . در فرآیند تحلیل جرم، گامهای اصلی در کاهش میزان جرم و جنایت در مناطق و زمانهای بحرانی در سطح یک منطقه قابل شناسایی است که عبارتند از:

 • کسب اطلاعات دقیق و به هنگام،
 • صف آرایی نیروها از طریق موضعگیری سریع،
 • اعمال تاکتیکها و فنون اثربخش و قابل اجرا در زمان وقوع جرم،
 • آماده سازی تدارکات و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری برای نیروهای پلیس،
 • شبیه سازی، مدلسازی و ارزیابی عملیات نیروهای پلیس از صحنه های وقوع جرم.

بنابراین، اصلی ترین عنصر در امنیت، اطلاعات است و برای امنیت شهری این امر به معنی موقعیتهای جغرافیایی و داده های توصیفی مرتبط معنی میگردد. در این میان، فناوری GIS با بررسی روابط جغرافیایی، انسانها، محدوده های مسکونی و منابع طبیعی ابزار مناسبی را برای پیادهسازی تلاشهای امنیتی در روابط پیچیده شهری فراهم مینماید. ابزارهای متداول بسیار وجود دارند که امکان دریافت و تحلیل اطلاعات مرتبط با جرم و بزهکاری را فراهم میکنند. اما فن آوری GIS میتواند با دسترسی به توابع تحلیلی تخصصی، فرآیند تحلیلگری را ارتقا بخشیده و امکان شبیه سازی مجازی از حوادث جنایی را فراهم سازد. یک گام منطقی در فرآیند تحلیل اطلاعات و طراحی الگوها، پیشبینی زمان و مکان وقوع جرم است که نیروهای پلیس را قادر به شناخت نقاط بحرانی موجود مینماید. در کل، نیروهای پلیس برای کاهش میزان وقوع جرم و جنایت نیاز به شناخت عوامل ذیل دارند:

 • چه نوع جرمی اتفاق میافتد؟
 • جرم کجا اتفاق میافتد؟
 • زمان اتفاق جرم کی و چگونه خواهد بود؟
 • علت اتفاق افتادن جرم چیست؟

به تازگی موضوع نقشه برداری جرم مطرح شده است که در واقع یک روش علمی است که در آن با استفاده از ثبت رویداد جنایات و جرایم کیفری از جمله، تجاوز به عنف و سرقت میتوان محتمل ترین محل رویداد جرائم را مشخص کرد و احتمال حضور مجرمین در نقاط مختلف شهر یا منطقه را تعیین کرد. اساس این روش ارتباط دادن بین محل جغرافیایی جرائم، نحوه رویداد و ویژگیهای جرایم و چگونگی انتخاب قربانیان و محل جنایت است. در محیط GIS میتوان سایر اطلاعات تکمیلی نظیر: گزارشات پلیس، گشتیها، پزشکی قانونی، تحقیقات محلی، داده های مرتبط با وسایل نقلیه و پایگاه داده های مجرمین و مظنونین را در ارتباط با موضوع بررسی نمود.

منبع: جزوه “کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و منطقه ای”، دکتر علی اکبر رسولی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، وزارت کشور