شهرداری نجف آباد

سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری (منام) شهرداری نجف آباد

با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید وارد سامانه مدیریت نامگذاری معابر و اماکن شهری(منام) شهرداری نجف آباد شده و از آن بازدید نمایید :

https://www.saeegis.ir:8082/Administration/Login?Customer=monam