مدرن اندیشان ساعی
ایران ، اصفهان، خیابان تله کابین صفه ، شهرک علمی تحقیقاتی صفه ، شرکت مدرن اندیشان ساعی
سامانه مدیریت نام گذاری معابر(منام)-شهرداری بابل

سامانه مدیریت نام گذاری معابر(منام)-شهرداری بابل

سامانه نام گذاری معابر(منام)-شهرداری اصفهان

سامانه نام گذاری معابر(منام)-شهرداری اصفهان

سامانه هوش تجاری مکان محور بانک ملی

سامانه هوش تجاری مکان محور بانک ملی