مدرن اندیشان ساعی
ایران - اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - ساختمان ابوریحان - واحد ۲۱۶ - کد پستی ۸۴۱۵۶۸۲۱۰۲
سامانه مدیریت نام گذاری معابر(منام)-شهرداری بابل

سامانه مدیریت نام گذاری معابر(منام)-شهرداری بابل

سامانه نام گذاری معابر(منام)-شهرداری اصفهان

سامانه نام گذاری معابر(منام)-شهرداری اصفهان

سامانه هوش تجاری مکان محور بانک ملی

سامانه هوش تجاری مکان محور بانک ملی