مشکلات تابلوهای راهنمای مسیر در معابر و جاده های ایران چیست؟

مشکلات تابلوهای راهنمای مسیر در معابر و جاده های ایران چیست؟

مشکلات تابلوهای راهنمای مسیر در معابر و جاده های ایران چیست؟ معابر و خیابان ها شریان های حیاتی شهرها و روستاهای هر کشوری هستند. شریانهایی که جانمایی و طراحی استاندارد و اصولی آنها باعث افزایش ارتباطات ، جابه جایی ها و افزایش کیفیت زندگی انسان ها خواهد شد. اما معابر ...