مشکلات و معضلات نام گذاری در مشهد

مشکلات و معضلات نام گذاری در مشهد

مشهد- ایرنا- تعین نام برای کوچه ها و خیابانهای شهری که در نوبت نخست موضوعی ساده و روان به نظر می رسد، در عمل امری پیچیده و پرنکته است که غفلت از پیچیدگیهای عملیاتی آن در گذر توسعه نامتوازن، فقدان بررسی کارشناسانه و برنامه سنجیده سبب برخی سرگردانیها و مشکلات ...