کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در حوزه ي عملکرد شهرداري و مديريت شهري

کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در حوزه ي عملکرد شهرداري و مديريت شهري

کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در حوزه ي عملکرد شهرداري و مديريت شهريمقدمه براي نخستين بار در اواسط دهه ي 1960 در ايالات متحده کار بر روي اولين سامانه ي اطلاعات جغرافيايي آغاز شد. در اين سامانه، عکس هاي هوايي، اطلاعات کشاورزي، جنگل داري، خاک، زمين شناسي و ...
Web GIS چیست؟

Web GIS چیست؟

Web GIS چیست؟ با فراگیر شدن استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی، نیاز به استفاده از این سامانه ها در هر مکان احساس می شود. سامانه Web-GIS در حقیقت همان سامانه اطلاعات جغرافیایی می باشد که مبتنی بر Web پیاده سازی شده است. بدین طریق اطلاعات جغرافیایی به همراه انواع ...