نحوه شرکت در پویش "به نام شهید"

نمایش ویدیو درباره فرآیند نامگذاری معابر چگونه است؟
پویشی «به نام شهید»/ زینت تابلوهای معابر شهری به عکس شهدا

پویشی به وسعت اصفهان من، شهر زندگی

توضیحات نحوه شرکت در پویش “به نام شهید” جهت مشارکت به وبسایت

Name.isfahan.ir مراجعه نمایید.

سامانه منام یک سامانه مدرن برای نامگذاری معابر است که تحت وب و کاملاً مبتنی بر نقشه عمل می‌کند. این سامانه در بسیاری از شهرها و شهرهای بزرگ استفاده می‌شود. یکی از فعالان این سامانه شهرداری اصفهان است که با راه‌اندازی پویش “به نام شهید”، به شهروندان اصفهانی این امکان را می‌دهد که معابر و کوچه‌های خود را به نام شهدای خود نامگذاری کنند. در این سامانه، قابلیت‌های تخصصی دیگری نیز وجود دارد که برای مدیریت شهری و شهرداری‌ها بسیار ضروری هستند.